ŠKÔLKA HAPPY-TIME ŠUMAVSKÁ ( RUŽINOV )

PROSTREDIE

Happy-Time na Šumavskej ulici je päť poschodová budova s jedným podzemným podlažím (suterén).

Na prízemí (prvé nadzemné podlažie) sa nachádza vstupná chodba, šatňa, jedáleň, hygienické zázemie pre zamestnancov a zvlášť pre návštevníkov.

Na 1. poschodí (druhé nadzemné podlažie) sa nachádzajú dve triedy. Prvá trieda je pre deti od 1,5-2,5 rokov a od 2-3 rokov. Ďalej sa tu nachádza spoločná spálňa, hygiena pre deti a wc pre zamestnancov.

Na 2.poschodí ( tretie nadzemné podlažie) sa nachádzajú dve triedy. Prvá trieda je pre deti od 3-4 rokov a od 4-6 rokov. Ďalej sa tu nachádza spoločná spálňa, hygiena pre deti a wc pre zamestnancov.

a 3. poschodí (štvrté nadzemné podlažie) sa postupne budú otvárať ďalšie dve triedy – dve triedy so spálňou alebo oddychovou miestnosťou pre predškolákov a hygiena pre deti a wc pre zamestnancov.

Na 4. poschodí (piate nadzemné podlažie) bude riaditeľňa, denná miestnosť pre učiteľky.

K budove patrí aj suterén, kde sa nachádza sklad a do budúcna bude v týchto priestoroch samostatná miestnosť s fínskou saunou a oddychovou miestnosťou s hygienou a sprchou. Vnútroblok je vybavený detským ihriskom a ohradeným multifunkčným ihriskom pre loptové športy, taktiež trávnatou plochou a pieskoviskom.

 

ROZDELENIE TRIED

Happy-Time Šumavská (Ružinov) má štyri triedy:

· TRIEDA MRAVČEKOV 1,2 pre deti vo veku 1,5-3 rokov,

· TRIEDA LIENOK pre deti vo veku 3-4 rokov.

· TRIEDA CHROBÁČIKOV pre deti vo veku 4-6 rokov.

Postupne sa budú otvárať aj ďalšie triedy – celková kapacita škôlky je 6 tried a to pre deti od 1,5 do 6 rokov.

Dôraz kladieme na individuálny prístup, čo nám umožňuje aj nízky počet detí v triedach.

Našich najmenších škôlkarov učíme a vedieme k základným návykom ako poďakovať, poprosiť, jesť s príborom a piť z pohárika, chodiť na nočník a záchod, zapnúť si gombík a zips, obuť a obliecť sa.

Aktivitami ako kreslenie, maľovanie, strihanie, modelovanie, lepenie ich vedieme k individuálnemu rozvoju, zručnosti jemnej motoriky a následne použitia vedomostí v bežnom živote.

Podporujeme u detí sebadôveru a zdravú sebakritickosť, vedieme ich ku zdravému životnému štýlu a k športovým aktivitám podľa ročných období.

Podporujeme osobnostný rozvoj v oblasti intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, sociálno-emocionálnej, rozvíjame schopnosti a zručnosti, utvárame predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravujeme na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Aktívne spolupracujeme s rodičmi. 

HARMONOGRAM DENNÝCH ČINNOSTÍ

7:00-8:00

Schádzanie detí

Hry a činnosti podľa výberu detí

8:00-12:00

Ranný kruh

Zdravotné cvičenie

Vzdelávacia aktivita

Hygiena, desiata

Pobyt vonku

12:00-15:00

Hygiena, obed

Odpočinok

15:00-17:30

Hygiena, olovrant

Vzdelávacia aktivita

Krúžkové činnosti, hry a činnosti podľa výberu detí

Pobyt vonku

 

Hry a činnosti podľa výberu detí – aktivity, ktoré sa vykonávajú od príchodu detí do škôlky do začiatku cielených vzdelávacích aktivít.

Ranný kruh – ide o vopred určený čas, kedy sa deti stretnú spoločne v triede, privítajú sa a spolu s pani učiteľkou sa snažia navodiť príjemnú atmosféru počas dňa. Deti počas ranného kruhu vedieme prostredníctvom sociálnych hier a komunikácie k aktívnemu počúvaniu, vyjadreniu svojich pocitov, zážitkov a myšlienok. Využívame prvky rešpektujúcej komunikácie, ktorá je založená na rovnocennom vzťahu a rešpektovaní dieťaťa. Hlavným cieľom je upevnenie sociálnych vzťahov v kolektíve.

Zdravotné cvičenie – obsahuje zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa každý deň v určitom čase, s dodržiavaním psychohygienických zásad.

Vzdelávacia aktivita – je realizovaná najmä metódou hry, spravidla didaktickej hry s rôznym obsahovým zameraním.

Pobyt vonku – plní okrem pedagogickej a rekreačnej aj významnú zdravotnú funkciu. Pri pobyte vonku by mali byť preto zastúpené najmä spontánne pohybové aktivity. Počas pobytu vonku môžu byť realizované aj cielené vzdelávacie aktivity. Pobyt vonku sa uskutočňuje v každom ročnom období. Počas jarných a letných mesiacov sa pobyt vonku uskutočňuje dvakrát denne. Pobyt vonku môže byť skrátený alebo vynechaný pri mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienkach, ktorými sú víchrica, prudký dážď, teploty pod -10°C alebo pri nadmernom znečistení ovzdušia.

VYUŽITE NAŠU ONLINE PRIHLÁŠKU!

MÁM ZÁUJEM O PREVÁDZKU: *

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info